Web: www.k-taxi.sk Email: [email protected] | Tel.: 0905 605 836 / 0910 216 070 | IČO: 418 444 75

VOP

Všeobecné obchodné podmienky
(pre používanie mobilnej aplikácie Flexi Taxi - dispečing)

  1. Počas používania mobilnej aplikácie je mobilné číslo cestujúceho prepojené s príslušným používateľským účtom a pridané do našej databázy. Ak už nepoužívate svoje mobilné číslo, informujte nás o tom, aby sme mohli anonymizovať údaje vášho účtu. Ak nám neoznámite zmenu vášho čísla, váš mobilný operátor môže priradiť vaše číslo ďalšej osobe. Ak budete aj naďalej používať mobilnú aplikáciu, táto iná osoba môže vidieť vaše osobné údaje.

  2. Návrhom na uzatvorenie zmluvy zo strany objednávateľa, je objednávka služieb realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v aplikácii. K akceptácii objednávky služieb zo strany poskytovateľa a teda k uzatvoreniu zmluvy, dochádza na základe akceptácie objednávky zo strany poskytovateľa oznámenej objednávateľovi zo strany poskytovateľa prostredníctvom aplikácie, po prijatí objednávky objednávateľa.

  3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov poskytovateľa a zákazníka.

  4. Zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej.

  5. Cena za služby a platobné podmienky:

   5.1 Platbu za prepravu (ktorá je určená prepravcovi) je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi, v závislosti od voľby zákazníka:

   5.1.1 platba platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány – v takom prípade sa platba uskutočňuje po uzatvorení zmluvy o preprave a pred samotným vykonaním prepravy

   5.1.2 platba v hotovosti u vodiča– v takom prípade sa platba uskutočňuje po ukončení prepravy

   5.1.3 platba bezhotovostne u konkrétneho vodiča

  6. Právo objednávateľa na vrátenie peňazí sa nevzťahuje na objednávky v rámci mobilnej aplikácie. Žiadosť o vrátenie peňazí za dopravné služby neznamená odstúpenie od zmluvy, na základe ktorej bolo objednané poskytovanie dopravnej služby.

  7. Mobilná aplikácia je poskytovaná tak, ako je. Poskytovateľ nezaručuje, že prístup k aplikácii bude neprerušovaný alebo bez chýb. V prípade akýchkoľvek chýb v softvéri sa budeme snažiť ich čo najskôr opraviť, ale zdôrazňujeme, že fungovanie aplikácie môže byť obmedzené kvôli príležitostným technickým chybám a nie sme schopní zaručiť, že aplikácia bude vždy k dispozícii (verejná krízová situácia môže mať za následok prerušenie služby).

  8. Poskytovateľ a jeho zástupcovia, riaditelia a zamestnanci nie sú zodpovední za žiadne straty alebo škody, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku použitia mobilnej aplikácie alebo v súvislosti s tým, že ste sa jazdu, ktorú ste si prostredníctvom aplikácie objednali, spoliehali, vrátane, okrem iného: akejkoľvek priamej alebo nepriamej škody na majetku alebo peňažnej straty, straty zisku, straty podnikania, zmlúv, kontaktov, goodwillu, reputácie a akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť z prerušenia podnikania, straty alebo nepresnosti údajov a akýkoľvek iný druh straty alebo poškodenia.

  9. Finančná zodpovednosť poskytovateľa v súvislosti s porušením zmluvy je obmedzená na 50EUR. Právo na náhradu škody budete mať len vtedy, ak poskytovateľ úmyselne porušil zmluvu. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za konanie alebo nečinnosť dopravcu resp. vodiča a nezodpovedá za škody, ktoré dopravca resp. vodič spôsobí cestujúcim.

  10. Poskytovateľ poskytne zákazníkovy na výber viacero prepravcov (vozidiel Taxi) z ktorých si zákazník môže sám vybrať na základe ceny, vzdialenosti a času možného vybavenia zákazky. Zákazník môže kedykoľvek pred potvrdením niektorej z ponúk, zrušiť svoju objednávku.

  11. Zákazník je povinný pri využívaní služieb poskytovaných poskytovateľom poskytnúť poskytovateľovi všetky údaje pravdivo a bez chýb. Takto poskytnuté údaje považuje poskytovateľ za správne a pravdivé.

  12. Ak má zákazník využiť služby poskytovateľa a objednať si prepravu prostredníctvom mobilnej aplikácie, zadá miesto vyzdvihnutia, miesto určenia a čas vyzdvihnutia. Ak zákazník nezadá čas vyzdvihnutia, má sa za to, že má záujem o prepravu okamžite, v čase vytvorenia a zaslania objednávky prepravy.

  13. Po zaslaní objednávky prepravy zo strany poskytovateľa vodičom, obdrží zákazník ponuky od jednotlivých vodičov, obsahujúce konečnú cenu prepravy a čas vyzdvihnutia. Jednotlivé ponuky ďalej obsahujú názov prepravcu, meno vodiča, ŠPZ a model vozidla. Z uvedených ponúk je zákazník oprávnený zvoliť si jednu ponuku, ktorú potvrdí v mobilnej aplikácii. Potvrdením konkrétnej ponuky vodiča, dochádza k akceptácii jeho návrhu, a teda k uzatvoreniu zmluvy o preprave s konkrétnou osobou. Zákazník nie je povinný si vybrať žiadnu z ponúk prepravy.

  14. Mobilná aplikácia používa pre overenie existencie zákazníka overovaciu SMS so zaslaním kódu ktorý je platný len 30 minút. Zákazník sa môže do aplikácie prihlásiť len po zadaní validačného kódu z SMS.

  15. Mobilná aplikácia používa na určenie polohy GPS mobilného telefónu. GPS používa len na nevyhnutnú chvíľu pri objednávaní taxi, pri určení nástupnej polohy zákazníka a počas priebehu zákazky do jej ukončenia. Zákazník si môže používanie GPS zakázať a určiť miesto nástupu pomocou “špendlíka” na mape, ale napísaním konkrétnej adresy.